U bevindt zich hier: home > actueel

Laatste nieuws

Billijke vergoeding moet werkgever afschrikken!

Kort nadat een eerder ontbindingsverzoek van werkgver op grond van vermeend wegens disfunctioneren is afgewezen, verzoekt werkgever opnieuw om ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter is van mening dat er geen serieus verbetertraject is ingezet, waarvan werkgever een ernstig verwijt wordt gemaakt. Hij kent werknemer een billijke vergoeding toe van € 40.000,–.

Hoge Raad zet streep door nieuwe berekeningswijze kinderalimentatie

Op 1 januari 2015 is de wet “hervorming kindregelingen” in werking getreden. Deze wet introduceerde de zogenoemde “alleenstaande ouderkop” in het kindgebonden budget. De alleenstaande ouderkop vervangt de voorheen bestaande alleenstaande oudertoeslag en alleenstaande ouderkorting. Dat zijn (inkomensafhankelijke) toeslagen waarop een alleenstaande ouder aanspraak kon maken wanneer hij of zij één of meer kinderen verzorgt.

Concurrentiebeding niet noodzakelijk op grond van zwaarwegend bedrijfsbelang; gehele schorsing

Dat een (min of meer) standaardformulering van een “zwaarwegend bedrijfsbelang” in een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voldoende is om de toets van artikel 7:653 lid 3 sub a en b BW, zoals dat luidt sedert de inwerkingtreding van het eerste deel van de WWZ op 1 januari 2015 te doorstaan, blijkt uit een recente uitspraak van de Amsterdams Kantonrechter.

De koffietafel die wel heel duur kwam te staan

Inmiddels is restaurant ‘De Koperen Pan’ in Delft legendarisch in erfrechtland. Met het financieren van een koffietafel op de dag van het overlijden uit de nalatenschap riskeerden de erfgenamen, nota bene een financieel belang gelijk aan het griffierecht dat verschuldigd is voor het verwerpen of beneficiair aanvaarden van een nalatenschap, aansprakelijkheid met hun gehele privé vermogen voor schulden van de nalatenschap.

Eerste gerechtelijke uitspraken verplichte aanzegtermijn bij beeindiging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten

De Wet Werk en Zekerheid (artikel 7:668 lid 1 BW) verplicht werkgevers sinds 1 januari 2015 om hun werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk één maand tevoren schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van hun arbeidsovereenkomst. Inmiddels is de eerste jurisprudentie gepubliceerd over dit onderwerp.