mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 29 mei 2020

DE NIEUWE KETENREGELING EN DE GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE LOPENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR BEPAALDE TIJD

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Één van de wijzigingen heeft betrekking op de zogeheten ketenbepaling. Wat was die ook alweer?

Voorheen was het zo dat een werkgever maximaal drie tijdelijke (opvolgende) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mocht sluiten in een periode van maximaal twee jaar. Daarna ontstond automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tussen de contracten mocht een periode zitten van niet meer dan zes maanden. Bij meer dan zes maanden ontstond een nieuwe keten. Dus in een formule gevat: 3 (contracten) x 2 (in twee jaar) x 6 (met tussenpozen van maximaal zes maanden).

Sinds 1 januari 2020 is de maximumtermijn van de keten (weer) verruimd van twee naar drie jaar. Het aantal contracten voor bepaalde tijd dat gegeven kan worden is gelijk gebleven (3). Dat geldt ook voor de tussenpoos tussen de contracten. Dat was zes maanden en blijft zes maanden. Een werkgever kan dus nu maximaal drie tijdelijke contracten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van maximaal drie jaar met tussenpozen van maximaal zes maanden. De formule is dus nu: 3 x 3 x 6.

Maar wat betekent deze wetswijziging nu ten aanzien van reeds lopende contracten? Wat als per 1 januari 2020 de termijn van twee jaar ten aanzien van een reeds bestaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is of wordt overschreden? Ontstaat er dan toch (zoals voorheen) automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of geldt het contract dan nog steeds als aangegaan voor bepaalde tijd aangezien de (nieuwe) drie-jaarstermijn nog niet is verstreken? Met andere woorden: geldt dan het oude recht of het nieuwe recht?

Voor het antwoord op die vraag moet gekeken worden of, en zo ja, welk overgangsrecht van toepassing is.

Voor de ketenregeling is niet in overgangsrecht voorzien, hetgeen betekent dat de WAB onmiddellijk werking heeft. Dat betekent dat per contract beoordeeld zal moeten worden of het oude dan wel het nieuwe recht van toepassing is. Als vuistregel dient bij het aangaan van een tweede of derde arbeidsovereenkomst na te worden gegaan wanneer de termijn van twee jaar wordt overschreden. Dát moment is bepalend. Het gaat niet om de einddatum van de tweede of derde arbeidsovereenkomst, maar om het peilmoment waarop de twee-jaar grens (en één dag) wordt bereikt:

  • ligt dit peilmoment bij de tweede of derde arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020, dan geldt nog het oude recht en is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • ligt dit peilmoment op of na 1 januari 2020, dan geldt het nieuwe recht en is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (uiteraard voor zover de drie-jaar termijn niet wordt overschreden);
  • als op of na 1 januari 2020 de termijn van drie jaar (en één dag) wordt overschreden, geldt met ingang van die dag dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Een werkgever heeft dus in feite met twee wetgevingen te maken, de oude en de nieuwe. Dat maakt het lastig. Het is dus oppassen geblazen!

 

 

 

 

mr. A.J.P. Ariëns (Alfons)

arbeidsrecht | ondernemingsrecht

Alfons heeft gestudeerd aan de Universiteit te Nijmegen, is afgestudeerd in twee hoofdrichtingen, te weten privaatrecht en bedrijfseconomie en is in 1987 beëdigd als advocaat. Sedert 1992 is hij als vennoot in de advocatuur werkzaam. 

Bank mag coffeeshophouder zakelijke rekening niet weigeren

Een bank beëindigt de privérekening en de zakelijke rekeningen van een man die een coffeeshop heeft. Dat had niet gemogen, oordeelt het gerechtshof.

De man heeft al decennialang een privérekening bij een bank. Sinds 2003 had hij daar

Benadelingsverbod beschermt bonafide klokkenluider tegen ontbinding arbeidsovereenkomst

Een werknemer werkt als reparateur voor een fietsenproducent. Zijn werkgever vraagt de kantonrechter om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst vanwege ernstig verwijtbaar handelen. De man zou naar collega’s hebben geschreeuwd en gedreigd hebben om

Werknemer niet verplicht loyaliteitsverklaring te ondertekenen

Een werknemer heeft een conflict met zijn werkgever. Alleen als hij een loyaliteitsverklaring ondertekent, kan hij blijven. Het gerechtshof moet oordelen of dit zomaar kan.

Een man is sinds 2007 als technisch manager in dienst bij een instelling die

Wetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt strandt in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat discriminatie op de arbeidsmarkt moet voorkomen op 26 maart 2024 verworpen. Er is twijfel over het effect van de wet en er wordt gevreesd voor te veel regeldruk voor bedrijven.

Het wetsvoorstel ‘Toezicht

Tussenpersoon was vertegenwoordigingsbevoegd

Regelmatig doen bedrijven of instellingen zaken met elkaar via een tussenpersoon of vertegenwoordiger. De vraag is of deze een volmacht heeft om namens een partij op te treden, en of die partij gebonden is aan een overeenkomst die de

Concurrentiebeding wordt ingeperkt

Een concurrentiebeding staat vaak standaard in arbeidsovereenkomsten – zelfs als van bescherming van de concurrentiepositie van het bedrijf geen sprake is. Dat belemmert werknemers om makkelijk over te stappen. Daarom wil de regering de mogelijkheden

Bestuurders niet aansprakelijk voor schade wegens non-conformiteit mondmaskers

Tijdens de coronacrisis aan de Nederlandse Staat geleverde mondmaskers blijken non-conform. De Staat wil dat de leverancier ruim € 43 miljoen terugbetaalt, maar dat gebeurt niet. De Staat stelt de bestuurders van de leverancier aansprakelijk

Verzoek tot wedertewerkstelling afgewezen; beide partijen schuldig aan conflict

Een vrouw werkt al ruim 35 jaar voor een winkel die in handen is van haar broer en zoon. Ze is arbeidsongeschikt en in conflict met haar zoon. Daardoor kan ze niet re-integreren. Ze eist nu in kort geding bij de kantonrechter van de rechtbank

Gedupeerden van mogelijke beleggingsfraude zien vele miljoenen verdampen

Enkele beleggers zien hun bij een vrouw in beheer gegeven miljoenen in rap tempo verdampen, nadat zij is gearresteerd op verdenking van onder meer oplichting. In kort geding eisen zij dat de Staat de vrouw tijdelijk weer laat handelen om de verliezen

Geen vereenzelviging van aandeelhouder met bv

Een leninggever leent een bedrag aan een besloten vennootschap (bv). Hij sluit ook een privélening met de directeur en enig aandeelhouder van deze bv. Bij die privélening wordt geen termijn voor terugbetaling afgesproken. Tegelijkertijd

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>