mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 7 februari 2022

HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN

RECHTBANK LIMBURG 3 JANUARI 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:130

Deze uitspraak laat opnieuw het belang van het verbetertraject zien. Vanwege het ontbreken hiervan wijst de rechtbank het ontbindingsverzoek van de werkgever af, ook al vertoont de werknemer al jarenlang ongewenst en solistisch gedrag.

Verder blijkt ook weer hoe essentieel het opbouwen van een dossier is, als de werkgever naar een ontbinding streeft. Indien er vrijwel geen dossier is omdat een schriftelijke vastlegging van de kritiekpunten ontbreekt, kan dit niet achteraf goedgemaakt worden door verklaringen van collega’s te overleggen. Sterker nog: dit kan resulteren in het verwijt dat de werkgever door het vragen van deze verklaringen de arbeidsrelatie heeft verstoord.

 Feiten

Werknemer is bijna 26 jaar in dienst bij werkgever, het laatst in de functie van prefex monteur. Medio 2018 heeft hij gesolliciteerd naar de functie van meewerkend voorman. Werknemer gaf invulling aan deze functie gedurende een proefperiode maar wordt eind 2019 afgewezen voor de functie. Het is de bedoeling dat hij daarna externe coaching zal krijgen, maar werknemer wordt in december 2019 arbeidsongeschikt. In oktober 2020 wordt hij succesvol geopereerd aan een hersentumor.

Op 11 januari 2021 vindt er een gesprek plaats tussen werknemer en werkgever en krijgt werknemer de keuze tussen: 1) verder reïntegreren 2) exit. Werknemer kiest voor reïntegratie en is per 19 oktober 2021 (dus twee maanden voor het einde van twee ziektejaren) volledig hersteld voor eigen werk. De dag daarna geeft de werkgever aan dat er klachten zijn van collega’s van werknemer over zijn gedrag en dat zij tot een beëindiging van het dienstverband wil komen en stelt hem op non-actief.

Het geschil

Werkgever verzoekt ontbinding op grond van:

  • primair: disfunctioneren (de d-grond)
  • subsidiair: verwijtbaar handelen/nalaten (de e-grond)
  • meer subsidiair: verstoorde verhouding (de g-grond)
  • uiterst subsidiair: een combinatie van twee gronden (cumulatiegrond, de i-grond)

 Ad. 1 Disfunctioneren

Werkgever stelt dat werknemer solistisch opereert en zich onderdrukkend, negatief en manipulerend opstelt naar collega’s. Zij stelt dat er vele gesprekken hierover met werknemer zijn gevoerd en er coaching is aangeboden. Ter onderbouwing van haar standpunt overlegt zij 17 verklaringen van collega’s, waarvan 3 anoniem. De rechtbank merkt hierover op dat alle verklaringen na de op non-actiefstelling zijn opgesteld en dat daarom in beginsel met enige terughoudendheid met deze verklaringen moet worden omgegaan. De verklaringen worden echter wel als authentiek en niet voorgekauwd aangemerkt. De anonieme verklaringen blijven in de procedure buiten beschouwing.

De rechtbank oordeelt dat het bewijs dat werkgever vele gesprekken met werknemer gevoerd heeft ontbreekt. Er zijn slechts twee gespreksverslagen Het coachingstraject is niet van de grond gekomen omdat werknemer ziek werd. Een (duidelijk) verbeterplan ontbreekt. Het is een basisvereiste dat de kritiekpunten op papier worden gezet, dat duidelijk is wat het doel is van het verbetertraject en dat helder is hoe dit doel met worden bereikt en binnen welk tijdsbestek. De rechtbank verwijst in dit kader naar het Ecofys-arrest (14 juni 2019, ECLI: NL:HR:2019:933) waarin het belang van het verbetertraject en de wijze waarop dit dient te worden ingericht uiteen worden gezet.

De rechtbank oordeelt dat er door het ontbreken van een deugdelijk verbeterplan geen voldragen d-grond is.

 Ad. 2 Verwijtbaar handelen/nalaten

Werkgever stelt dat werknemer weigert zijn gedrag aan te passen aan de (minimale) normen die binnen het bedrijf van werkgever van toepassing zijn.

De rechtbank oordeelt dat werknemer zich al 20 jaar op dezelfde wijze heeft gedragen en dat dit kennelijk nooit een aanleiding is geweest om maatregelen te treffen. Dat dit op enig moment wel het geval is, maakt niet dat het gedrag van werknemer nu als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd, zeker nu hij niet afdoende in de gelegenheid is gesteld om zijn gedrag te verbeteren.

 Ad. 3 Verstoorde verhoudingen

De rechtbank oordeelt dat niet is aangetoond dat de verhoudingen tussen partijen dusdanig zijn verstoord dat dit moet leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ook hier geldt dat dat hetgeen kennelijk jarenlang is gedoogd, nu niet meer mag en als grondslag aan een verstoorde verhouding wordt gelegd.

Opvallend is dat de rechtbank stelt dat als er al sprake zou zijn verstoorde verhoudingen, dit te wijten is aan de werkgever omdat deze de collega’s van werknemer gevraagd heeft een verklaring over hem te overleggen. Dat werkgever verklaart dat de collega’s vrij waren om verklaren wat zij wilden, zowel positief als negatief, doet hier niets aan af.

Verder wordt ook hier de werkgever weer tegengeworpen dat werknemer geen kans heeft gekregen om zijn gedrag en de verhouding met zijn collega’s te verbeteren.

 Ad. 4 Cumulatiegrond

Ook deze ontbindingsgrond, de combinatie van twee hiervoor genoemde ontslaggronden, slaagt niet omdat geen van deze gronden als bijna voldragen kan worden aangemerkt.

 Beslissing

Geen van de ontbindingsgronden is geslaagd. De rechtbank wijst het verzoek van de werkgever af en veroordeelt haar in de proceskosten.

mw. mr. M. Hille Ris Lambers (margriet)

arbeidsrechtovereenkomstenrecht

Margriet heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, richting privaatrecht en is beëdigd als advocaat in 2003. Margriet kan u op heldere en deskundige wijze bijstaan bij alle geschillen en vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht voor zowel ondernemers als particulieren. 

Op vakantie tijdens ziekte? Dat mogen vakantiedagen niet worden afgeschreven

Kan een werkgever vakantiedagen van een werknemer afboeken wanneer deze, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en daarna met toestemming van de bedrijfsarts met vakantie gaat? Daarover creëerde de Hoge Raad onlangs duidelijkheid.

De

Voorraadverschillen zijn verantwoordelijkheid voor installateur

Een installateur van zonnepanelen slaat materialen van het bedrijf, waarvoor hij werkt, op in zijn eigen magazijn. Totdat wordt ontdekt dat er spullen ontbreken. Dan ontstaat een geschil over de voorraadverschillen.

Deze zaak gaat over een bedrijf,

Geen ontslagvergunning UWV, toch geen billijke vergoeding

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wil opzeggen, is toestemming van het UWV nodig. Zonder toestemming kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding. Maar niet altijd, leert deze zaak.

Een vrouw werkt als

Rechtbank verleent politieke jongerenvereniging ontheffing om statuten te wijzigen

De jongerenvereniging van de Partij voor de Dieren wil haar statuten op meerdere punten wijzigen. Maar volgens die statuten kan de algemene vergadering dit alleen doen als dit met algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin tenminste

Werknemer schakelt bedrijf van vriendin in zonder toestemming werkgever: ontslag op staande voet

Een werknemer schakelt het bedrijf van zijn vriendin in voor diensten, maar meldt zijn baas niet dat het om het bedrijf van zijn partner gaat. Hij wordt op staande voet ontslagen. Dat ontslag is terecht, oordeelt de kantonrechter, en naar

Wet gaat boven bepalingen in statuten van vennootschap over aandelenverkoop

Een schuldeiser legt beslag op aandelen van een vennootschap en wil deze verkopen. De statuten staan dit echter niet toe, de wet wel. Welke regeling krijgt voorrang?

Twee besloten vennootschappen (bv’s) die een financieel conflict hebben, komen een

Bestuurders van failliet geldtransportbedrijf niet aansprakelijk voor schade van klanten na overname 

Na het faillissement van een branchegenoot neemt een geldtransportbedrijf een deel van diens klanten over, waaronder een groothandel. Als ook dit geldtransportbedrijf failliet gaat, heeft deze klant niet alle bij haar opgehaalde contanten op de

Werkgever moet herplaatsingsverplichting serieus nemen

Als een werknemer disfunctioneert, wil de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden. Hij heeft de plicht om de werknemer te herplaatsen, maar spant zich daarvoor onvoldoende in.

Een werkgever vindt dat een werknemer niet goed functioneert en vraagt

Prejudiciële vragen over vernietigbare huurverhogingsbedingen

Een veelvoorkomend geschil tussen huurders en verhuurders betreft huurverhogingen. In sommige gevallen kunnen huurders een huurverhoging aanvechten, vooral als er sprake is van een vernietigbaar huurverhogingsbeding, zo oordeelde de rechtbank Amsterdam recentelijk in drie uitspraken.

Alcoholverslaafde werknemer schendt re-integratieverplichtingen: arbeidsovereenkomst ontbonden

Een werknemer kampt met een alcoholverslaving en komt daardoor zijn re-integratieverplichtingen niet na. Aan controlevoorschriften van de werkgever houdt hij zich ook niet. Het bedrijf stapt naar de kantonrechter en vraagt om ontbinding van de

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>