mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 7 februari 2022

HET GROTE BELANG VAN HET VERBETERTRAJECT EN DOSSIEROPBOUW BIJ DISFUNCTIONEREN

RECHTBANK LIMBURG 3 JANUARI 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:130

Deze uitspraak laat opnieuw het belang van het verbetertraject zien. Vanwege het ontbreken hiervan wijst de rechtbank het ontbindingsverzoek van de werkgever af, ook al vertoont de werknemer al jarenlang ongewenst en solistisch gedrag.

Verder blijkt ook weer hoe essentieel het opbouwen van een dossier is, als de werkgever naar een ontbinding streeft. Indien er vrijwel geen dossier is omdat een schriftelijke vastlegging van de kritiekpunten ontbreekt, kan dit niet achteraf goedgemaakt worden door verklaringen van collega’s te overleggen. Sterker nog: dit kan resulteren in het verwijt dat de werkgever door het vragen van deze verklaringen de arbeidsrelatie heeft verstoord.

 Feiten

Werknemer is bijna 26 jaar in dienst bij werkgever, het laatst in de functie van prefex monteur. Medio 2018 heeft hij gesolliciteerd naar de functie van meewerkend voorman. Werknemer gaf invulling aan deze functie gedurende een proefperiode maar wordt eind 2019 afgewezen voor de functie. Het is de bedoeling dat hij daarna externe coaching zal krijgen, maar werknemer wordt in december 2019 arbeidsongeschikt. In oktober 2020 wordt hij succesvol geopereerd aan een hersentumor.

Op 11 januari 2021 vindt er een gesprek plaats tussen werknemer en werkgever en krijgt werknemer de keuze tussen: 1) verder reïntegreren 2) exit. Werknemer kiest voor reïntegratie en is per 19 oktober 2021 (dus twee maanden voor het einde van twee ziektejaren) volledig hersteld voor eigen werk. De dag daarna geeft de werkgever aan dat er klachten zijn van collega’s van werknemer over zijn gedrag en dat zij tot een beëindiging van het dienstverband wil komen en stelt hem op non-actief.

Het geschil

Werkgever verzoekt ontbinding op grond van:

  • primair: disfunctioneren (de d-grond)
  • subsidiair: verwijtbaar handelen/nalaten (de e-grond)
  • meer subsidiair: verstoorde verhouding (de g-grond)
  • uiterst subsidiair: een combinatie van twee gronden (cumulatiegrond, de i-grond)

 Ad. 1 Disfunctioneren

Werkgever stelt dat werknemer solistisch opereert en zich onderdrukkend, negatief en manipulerend opstelt naar collega’s. Zij stelt dat er vele gesprekken hierover met werknemer zijn gevoerd en er coaching is aangeboden. Ter onderbouwing van haar standpunt overlegt zij 17 verklaringen van collega’s, waarvan 3 anoniem. De rechtbank merkt hierover op dat alle verklaringen na de op non-actiefstelling zijn opgesteld en dat daarom in beginsel met enige terughoudendheid met deze verklaringen moet worden omgegaan. De verklaringen worden echter wel als authentiek en niet voorgekauwd aangemerkt. De anonieme verklaringen blijven in de procedure buiten beschouwing.

De rechtbank oordeelt dat het bewijs dat werkgever vele gesprekken met werknemer gevoerd heeft ontbreekt. Er zijn slechts twee gespreksverslagen Het coachingstraject is niet van de grond gekomen omdat werknemer ziek werd. Een (duidelijk) verbeterplan ontbreekt. Het is een basisvereiste dat de kritiekpunten op papier worden gezet, dat duidelijk is wat het doel is van het verbetertraject en dat helder is hoe dit doel met worden bereikt en binnen welk tijdsbestek. De rechtbank verwijst in dit kader naar het Ecofys-arrest (14 juni 2019, ECLI: NL:HR:2019:933) waarin het belang van het verbetertraject en de wijze waarop dit dient te worden ingericht uiteen worden gezet.

De rechtbank oordeelt dat er door het ontbreken van een deugdelijk verbeterplan geen voldragen d-grond is.

 Ad. 2 Verwijtbaar handelen/nalaten

Werkgever stelt dat werknemer weigert zijn gedrag aan te passen aan de (minimale) normen die binnen het bedrijf van werkgever van toepassing zijn.

De rechtbank oordeelt dat werknemer zich al 20 jaar op dezelfde wijze heeft gedragen en dat dit kennelijk nooit een aanleiding is geweest om maatregelen te treffen. Dat dit op enig moment wel het geval is, maakt niet dat het gedrag van werknemer nu als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd, zeker nu hij niet afdoende in de gelegenheid is gesteld om zijn gedrag te verbeteren.

 Ad. 3 Verstoorde verhoudingen

De rechtbank oordeelt dat niet is aangetoond dat de verhoudingen tussen partijen dusdanig zijn verstoord dat dit moet leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ook hier geldt dat dat hetgeen kennelijk jarenlang is gedoogd, nu niet meer mag en als grondslag aan een verstoorde verhouding wordt gelegd.

Opvallend is dat de rechtbank stelt dat als er al sprake zou zijn verstoorde verhoudingen, dit te wijten is aan de werkgever omdat deze de collega’s van werknemer gevraagd heeft een verklaring over hem te overleggen. Dat werkgever verklaart dat de collega’s vrij waren om verklaren wat zij wilden, zowel positief als negatief, doet hier niets aan af.

Verder wordt ook hier de werkgever weer tegengeworpen dat werknemer geen kans heeft gekregen om zijn gedrag en de verhouding met zijn collega’s te verbeteren.

 Ad. 4 Cumulatiegrond

Ook deze ontbindingsgrond, de combinatie van twee hiervoor genoemde ontslaggronden, slaagt niet omdat geen van deze gronden als bijna voldragen kan worden aangemerkt.

 Beslissing

Geen van de ontbindingsgronden is geslaagd. De rechtbank wijst het verzoek van de werkgever af en veroordeelt haar in de proceskosten.

mw. mr. M. Hille Ris Lambers (margriet)

arbeidsrechtovereenkomstenrecht

Margriet heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, richting privaatrecht en is beëdigd als advocaat in 2003. Margriet kan u op heldere en deskundige wijze bijstaan bij alle geschillen en vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht voor zowel ondernemers als particulieren. 

Ontslagvergoeding tijdig claimen, na vijf jaar verjaart deze

Enkele jaren nadat een ex-werknemer een ontslagvergoeding zou krijgen, doet hij daadwerkelijk een beroep op het innen van het bedrag. Is hij op tijd of is zijn vordering verjaard?

In december 2013 ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van

Bedrijf moet toestaan dat ook vakbond meepraat over arbeidsvoorwaarden

Een vakbond is er niet blij mee dat een reisorganisatie de arbeidsvoorwaarden voor het cabinepersoneel alleen bespreekt met de ondernemingsraad. Als de reisorganisatie blijft weigeren de vakbond toe te laten bij onderhandelingen, stapt deze laatste

Zwarte inkomsten tellen mee bij schadevergoeding na ongeval

Kan iemand door een ongeval niet meer werken, dan heeft hij recht op een schadevergoeding die is gerelateerd aan het inkomen dat hij daarvóór verdiende. De vraag is of zwarte inkomsten daarbij mogen worden opgeteld.

Een ondernemer

Aandeelhouder heeft na ontvlechting vennootschappen geen recht op inzage in administratie

Een groep vennootschappen wordt ontvlochten. Een van deze vennootschappen vraagt in kort geding om financiële stukken en de administratie van een andere vennootschap die tot deze groep behoorde. De rechtbank Midden-Nederland wijst dit verzoek af. Het

Vermoeden van ongelijke behandeling werknemer op basis van ziekte

Een werknemer wordt ziek tijdens haar derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd. De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vermoedt dat dit komt door de ziekte van de werknemer en oordeelt

Rechtbank ontbindt vennootschap die zaken deed met Rusland

Als een vennootschap geen geld meer heeft en geen activiteiten meer verricht, kan zij door de rechtbank worden ontbonden. Dat geldt zeker voor bedrijven die handelden met Rusland.

Een besloten vennootschap importeerde en exporteerde eerst

Failliete werkgever moet billijke vergoeding betalen voor onterecht gegeven ontslag op staande voet

Een werknemer wordt na jaren van vaste dienst op staande voet ontslagen. In zijn ontslagbrief wordt geen concrete ontslagreden genoemd. Mondeling begrijpt hij dat hij is ontslagen omdat hij twee opbergcontainers ver onder de vraagprijs heeft verkocht

Zieke werknemer moet verplicht meewerken aan re-integratie

Een werknemer die ziek is, moet meewerken aan zijn re-integratie. Bij tegenwerking of weigering kunnen de consequenties serieus zijn, zoals ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Dat merkte deze automonteur. Hij is 11 jaar in dienst als hij zich

Tekortschietende bindend adviseur hoeft geen schadevergoeding te betalen

Een bindend adviseur moet de koopprijs van een supermarkt vaststellen. Het adviestraject duurt erg lang en de adviseur laat – anders dan afgesproken – na een transactiedatum vast te stellen. Voor een schadevergoeding voor de franchisenemer van deze

Benadelingsverbod beschermt bonafide klokkenluider tegen ontbinding arbeidsovereenkomst

Een werknemer werkt als reparateur voor een fietsenproducent. Zijn werkgever vraagt de kantonrechter om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst vanwege ernstig verwijtbaar handelen. De man zou naar collega’s hebben geschreeuwd en gedreigd hebben om

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>