mw. mr. M. Hille Ris Lambers (Margriet) | 31 december 2020

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS LIEGEN OVER VAKANTIE IN CODE ORANJE LAND EN VERVALSEN REISDOCUMENT

Feiten
Werknemer is ruim 30 jaar als ambtenaar in dienst van de Rijksoverheid, waarvan 23 jaar als Senior Complexbeveiliger voor een penitentiaire inrichting. Hij heeft altijd goed gefunctioneerd en in september 2018 ontving hij als blijk voor waardering voor zijn werk gedurende 25 jaar een oorkonde en een medaille voor zijn trouwe en langdurige dienst.

Van 22 juli tot en met 15 augustus 2020 gaat werknemer op vakantie naar Turkije waar op dat moment vanwege het coronavirus code oranje geldt. Daaraan voorafgaand had werknemer van zijn werkgever twee nieuwsbrieven ontvangen, waarin onder meer vermeld stond dat er met ingang van 15 juni 2020 geen recht op loonbetaling bestond indien een werknemer na terugkeer van een land waar een code rood of oranje reisadvies geldt, in quarantaine moet gaan en daardoor niet kan werken.

Tijdens zijn vakantie, op 12 augustus 2020 heeft werknemer telefonisch en via Whatsapp contact met zijn leidinggevende en verklaart hij dat hij op dat moment in München is en Kreta en Rhodos heeft bezocht. Op 16 augustus 2020 gaat werknemer weer aan het werk. Dezelfde avond vraagt zijn teammanager of hij op vakantie is geweest in een land met code oranje. Werknemer ontkent en zegt dat hij op vakantie was in Griekenland en Duitsland.

Nadien verklaren twee collega’s van werknemer dat deze in Turkije is geweest. Werknemer blijft dit ontkennen. Hij verstrekt op 23 augustus 2020 een ondertekend document met vluchtgegevens van een retourvlucht tussen Düsseldorf en Rhodos.

Vanwege de aanhoudende twijfel over de juistheid van het verhaal van werknemer wordt door de werkgever het Bureau Integriteit ingeschakeld om te onderzoeken waar werknemer zijn vakantie heeft doorgebracht. Hangende het onderzoek wordt werknemer geschorst, met doorbetaling van loon.

Werknemer heeft zich inmiddels ziekgemeld en verklaart op 3 september 2020 ook tegen de bedrijfsarts dat hij niet naar Turkije op vakantie is geweest. De dag daarna echter biecht hij aan zijn werkgever op dat hij in de zomer wèl in Turkije was. Ook verklaart hij dat het document met vluchtgegevens dat hij aan zijn werkgever gaf vluchtgegevens betreft die hij zelf van internet heeft gehaald en bij het reisbureau heeft laten ondertekenen.

Procedure
Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens ernstig plichtsverzuim van werknemer en daarmee ernstige verwijtbaarheid, zonder toekenning van een transitievergoeding.

Integriteitseisen
Van ambtenaren wordt integer en betrouwbaar gedrag geëist. Deze eisen zijn vastgelegd in diverse documenten. Artikel 6 ambtenarenwet bepaalt dat de ambtenaar zich dient te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Daarnaast waren op werknemer twee gedragscodes van toepassing, waarin het belang van betrouwbaarheid en integriteit benadrukt wordt en werd ook in het functieprofiel van werknemer integriteit als competentie genoemd.

Verzoek werkgever
Werkgever voert aan dat werknemer in strijd heeft gehandeld met het hierboven genoemde artikel 6 Ambtenarenwet en twee gedragscodes door 5 keer te liegen over zijn vakantiebestemming tegen meerdere leidinggevenden, de bedrijfsarts en dit ook schriftelijk te bevestigen. Daarnaast heeft werknemer zijn leugen ondersteund met een vals document hetgeen ontoelaatbaar is. In één van de gedragscodes is uitdrukkelijk bepaald dat het opzettelijk verstrekken van onjuiste of gemanipuleerde informatie niet wordt getolereerd.

Verweer werknemer
Werknemer voert een aanzienlijke hoeveelheid persoonlijke omstandigheden aan die volgens hem maken, dat er geen sprake is van verwijtbaar handelen, dan wel dat geoordeeld moet worden dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst disproportioneel is. Deze omstandigheden zijn onder meer:

– het langdurige en onberispelijke dienstverband
– het gaat om een eenmalig incident, volstrekt atypisch voor werknemer
– werknemer handelde onder extreme stress, veroorzaakt door financiële zorgen (hij koos voor Turkije in plaats van Griekenland vanwege de lagere kosten en zou in de problemen komen door een loonstop vanwege een quarantaine)
– werknemer heeft een covid-test (negatief) laten afnemen voor hij weer aan het werk ging
– werkgever heeft geen schade geleden door het handelen van werknemer
– ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal zware financiële gevolgen hebben voor werknemer

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter kent groot gewicht toe aan het lange en onberispelijke dienstverband en de financiële gevolgen van het ontslag voor werknemer, maar is van mening dat deze omstandigheden niet opwegen tegen het ernstige plichtsverzuim waaraan werknemer zich met het herhaaldelijk liegen over zijn vakantiebestemming en onderbouwen daarvan met een vervalst document, heeft schuldig gemaakt. Dat de handelingen plaats vonden onder stress vormt geen verzachtende omstandigheid. Van een professionele werknemer met ruime ervaring wordt verwacht dat hij in situaties van stress andere wegen bewandelt dan het hanteren van leugens en valse documenten.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per direct zonder toekenning van een transitievergoeding. Deze zou zijn uitgekomen op ongeveer € 28.000, – bruto.    https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:4497&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBOVE%3a2020%3a4497

mw. mr. M. Hille Ris Lambers (margriet)

arbeidsrechtovereenkomstenrecht

Margriet heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, richting privaatrecht en is beëdigd als advocaat in 2003. Margriet kan u op heldere en deskundige wijze bijstaan bij alle geschillen en vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht voor zowel ondernemers als particulieren. 

Nieuwe wet wil onder meer effectiviteit geschillenregeling verbeteren

Het vennootschapsrecht kent twee soorten procedures om tot een oplossing te komen bij aandeelhoudersgeschillen: de geschillenregeling en de enquêteprocedure. De Eerste Kamer heeft op 4 juni een wetsvoorstel aangenomen ter verbetering van de

Camerabeelden van werknemer in club: einde dienstverband

Mag een werkgever camerabeelden, waarop zijn werknemer staat die in een club alcohol drinkt, gebruiken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Of is dat een aantasting van de privacy van de werknemer?

Als een werknemer op een avond stand-by dienst

Te snelle groei kan ondernemers niet altijd worden aangerekend

Kunnen bedrijfsbestuurders aansprakelijk worden gesteld als hun onderneming te snel groeit en daardoor failliet gaat? Niet als het gaat om misrekeningen of achteraf onjuiste beoordelingen van de markt.

Deze zaak gaat over een vennootschap die zich

Gratis gezonde lunchmaaltijden voor werknemers vallen onder arbobeleid

Een werkgever verstrekt als onderdeel van zijn arbobeleid gratis gezonde lunchmaaltijden aan zijn medewerkers. Hij vindt dat deze maaltijden niet in de loonheffing moeten worden betrokken. Volgens hem vallen ze onder de gerichte vrijstelling voor

Verletkosten kunnen hoger zijn dan compensatie zittingsduur en reistijd

Als een zelfstandig beroepsbeoefenaar persoonlijk een zitting moet bijwonen is het uitgangspunt dat hij daardoor omzet misloopt. Deze misgelopen omzet komt op uurbasis in aanmerking voor vergoeding als zogenaamde verletkosten. De hoogte van deze

Geen beroep op dwaling als einde dienstverband tegenvalt

Kan een beëindigingsovereenkomst worden vernietigd vanwege dwaling? In deze kwestie zegde een werknemer zijn baan op maar werd hij snel daarna ziek. Hij wilde terug naar zijn vorige baan, omdat dit meer financiële zekerheid bood.

Als een

Ontslag op staande voet wegens alcoholgebruik op oudejaarsborrel

Een supermarktmanager organiseert een oudejaarsborrel voor zijn collega’s. Op die borrel wordt tegen de bedrijfsregels in alcohol gedronken. De manager wordt op staande voet ontslagen. De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dit

Handelsregister gaat privacy van ondernemers beter beschermen

Door het Handelsregister te raadplegen weten ondernemers met wie zij zaken doen. Maar de persoonsgegevens van zakenpartners waren niet altijd even goed beschermd. Met het wetsvoorstel financieringsstructuur Handelsregister willen de Kamer van

Geen ontslagvergunning UWV? Dan is opzegging arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig

Wordt een arbeidsovereenkomst opgezegd zonder ontslagvergunning van het UWV, dan is de opzegging niet rechtsgeldig. De werkgever die dit probeerde moet alsnog het achterstallige loon van de werknemer doorbetalen, omdat de arbeidsovereenkomst nog niet

Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

Een man wordt door de rechtspersoon waarvan hij bestuurder was aansprakelijk gesteld vanwege onbehoorlijke taakvervulling. De ex-bestuurder verwijt de rechtspersoon dat deze niet heeft voldaan aan de klachtplicht. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>