Mw. mr. D. Vrolijks | 30 december 2022

ADOPTIE VAN EEN MEERDERJARIGE

Voor de adoptie van een kind dat in Nederland woont geldt onder andere dat het minderjarig moet zijn, waarbij een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met zijn/haar adoptie. Maar hoe hard is dit minderjarigheidsvereiste eigenlijk?

Uit jurisprudentieonderzoek komt naar voren dat de Hoge Raad in het verleden steeds sterk heeft vastgehouden aan de door de wetgever opgestelde vereisten zoals deze zijn vastgelegd artikel 1:228 BW. In dit artikel is onder andere het minderjarigheidsvereiste als voorwaarde voor adoptie gesteld. Een rondgang door de uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven levert echter op, dat dit vereiste soms terzijde wordt gesteld indien (zeer) bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Of er sprake is van bijzondere omstandigheden zal van geval tot geval verschillend worden beoordeeld.

Voorop staat dus, dat er voldoende bijzondere omstandigheden moeten worden aangevoerd  om afwijking van de wettelijke vereisten te rechtvaardigen. Deze aan te voeren bijzondere omstandigheden zullen steeds moeten worden aangetoond door daarvan bewijsstukken in de procedure over te leggen. De rechter zal onderzoeken, of het weigeren van de gevraagde adoptie een inbreuk vormt op artikel 8 EVRM, waarin het recht op het familie- en gezinsleven is verankerd. Daarbij zal de rechter eerst moeten vaststellen of er tussen de adoptant en het te adopteren (meerderjarige) kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. In het bevestigende geval komt het aan op de aangevoerde bijzondere omstandigheden voor het antwoord op de vraag, of een weigering van het adoptieverzoek een ongeoorloofde inmenging vormt op artikel 8 EVRM. Zo ja, dan zal met voorbijgaan aan de wettelijke vereisten van artikel 1:228 BW het adoptieverzoek worden toegewezen.

Uiteraard dient het te adopteren meerderjarige kind zélf natuurlijk óók gemotiveerd aan te geven, waarom hij/zij wil dat de adoptie wordt uitgesproken. Daarbij kan niet voorbij worden gegaan aan de ouder(s) van het kind, die in de procedure als belanghebbende(n) zal worden aangemerkt en mogelijk verweer tegen het adoptieverzoek zal voeren.

Voor het antwoord op de vraag wélke specifieke en individuele bijzondere omstandigheden van geval tot geval aanleiding hebben gevormd voor de rechter om het meerderjarigen adoptieverzoek toe te wijzen, kunnen (een van) onderstaande uitspraken worden geraadpleegd:

Rechtbank Limburg, 29 maart 2019, ECLI:NLRBLIM:2019:3955;Rechtbank Limburg, 17 november 2020, ECLI:NLRBLIM:2020:8975;

Rechtbank Rotterdam, 20 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:509;

Rechtbank Zwolle-Lelystad, 22 juni 2010, ECLI:NL:RBZWLY:2010:BM8664;

Rechtbank Gelderland, 24 april 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6906;

Rechtbank Den Haag, 30 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:13034;

Rechtbank Den Haag, 7 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10455;

Rechtbank Den Haag, 22 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:2036;

Rechtbank Noord-Holland, 9 juli 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:7515;

Rechtbank Oost-Brabant, 29 oktober 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5564;

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1434;

Gerechtshof Den Haag, 17 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1959;

Gerechtshof Amsterdam, 16 maart 2000, ECLI:NL:GHAMS:2000:AA5155;

Gerechtshof Den Bosch, 18 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3468;

Gerechtshof Den Bosch, 21 juli 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2746;

Gerechtshof Amsterdam, 29 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1162;

Gerechtshof Amsterdam, 7 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2019:1573.

mw. mr. d. vrolijks (ditte)

familierecht | erfrecht | overeenkomstenrecht

Ditte heeft gestudeerd aan de Open Universiteit Heerlen, afstudeerrichting privaatrecht. Zij is in 2001 als advocaat beëdigd en is vanaf 2008 partner bij Ariëns Advocaten Amersfoort.

 

Welke vennoot mag vennootschap onder firma voortzetten na conflict?

Twee vennoten willen hun bedrijf beëindigen. Beiden willen de zaak voortzetten zonder de ander. De rechtbank Rotterdam besliste wie dat mag doen.

Twee mannen gaan een vennootschap onder firma (vof) met elkaar aan. Zij exploiteren een bakkerij en

Dag van de scheiding

15 september 2023 is het de dag van de scheiding. Deze dag staat -kort gezegd- in het teken van goede begeleiding van mensen die gaan scheiden.

Schorsing van bestuurder is ingrijpende, maar tijdelijke maatregel

Een echtpaar dat een eigen vennootschap bestuurt – dat kan goed gaan tot er huwelijksproblemen ontstaan. In deze zaak wilden beiden dat de ander als bestuurder werd geschorst. De vrouw trekt aan het langste eind.

Een man en een vrouw die met elkaar

Bedrijf dat onrechtmatige hinder veroorzaakt, kan de portemonnee trekken

Bedrijven mogen hun buren niet hinderen met te veel lawaai. Is die hinder onrechtmatig, dan kan dat serieuze financiële consequenties hebben, zoals deze supermarkt ontdekte.

Een man woont met zijn gezin in een appartement boven een supermarkt. Hij

Jaarrekening geeft niet het vereiste inzicht, gebreken moeten worden hersteld

Een jaarrekening moet volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel mogelijk is over het vermogen, het resultaat en, voor zover de aard van de jaarrekening

Franchiseovereenkomst kan eindigen met wederzijdse goedkeuring

Een overeenkomst kan worden opgezegd, ook tussentijds, als beide contractspartijen daarmee instemmen. Ook al worden zij het nadien niet eens over de precieze voorwaarden van de beëindiging.

Zo’n kwestie kwam aan de orde toen een vrouw met haar

Bestuurder vraagt tevergeefs om schorsing vermeend besluit van medebestuurder

Een bestuurder van een bedrijf wil dat een besluit van een medebestuurder wordt geschorst, nadat haar de bevoegdheid is ontnomen om de vennootschap zelfstandig als algemeen bestuurder te vertegenwoordigen. Volgens haar heeft de medebestuurder

Niet eerlijk zijn tegen rechter kan heel duur uitvallen

In de wet is de waarheidsplicht opgenomen: in een procedure bij de rechtbank moeten procespartijen de rechter volledig en naar waarheid informeren. Doen ze dat niet, dan kan de rechtbank een financiële sanctie opleggen.

Twee mannen houden ieder 50%

Vennoot moet geld terugstorten na beëindiging vof-activiteiten

Als een van de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) niet verder wil met de activiteiten van die vof en een eigen bedrijf wil starten, kan een conflict ontstaan. Dat blijkt uit een rechtszaak bij de rechtbank Midden-Nederland over twee

Taxicoöperatie mocht lidmaatschap van chauffeur niet opzeggen

Het bestuur van een coöperatie kan een lid

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>