Mw. mr. D. Vrolijks | 30 december 2022

ADOPTIE VAN EEN MEERDERJARIGE

Voor de adoptie van een kind dat in Nederland woont geldt onder andere dat het minderjarig moet zijn, waarbij een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met zijn/haar adoptie. Maar hoe hard is dit minderjarigheidsvereiste eigenlijk?

Uit jurisprudentieonderzoek komt naar voren dat de Hoge Raad in het verleden steeds sterk heeft vastgehouden aan de door de wetgever opgestelde vereisten zoals deze zijn vastgelegd artikel 1:228 BW. In dit artikel is onder andere het minderjarigheidsvereiste als voorwaarde voor adoptie gesteld. Een rondgang door de uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven levert echter op, dat dit vereiste soms terzijde wordt gesteld indien (zeer) bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Of er sprake is van bijzondere omstandigheden zal van geval tot geval verschillend worden beoordeeld.

Voorop staat dus, dat er voldoende bijzondere omstandigheden moeten worden aangevoerd  om afwijking van de wettelijke vereisten te rechtvaardigen. Deze aan te voeren bijzondere omstandigheden zullen steeds moeten worden aangetoond door daarvan bewijsstukken in de procedure over te leggen. De rechter zal onderzoeken, of het weigeren van de gevraagde adoptie een inbreuk vormt op artikel 8 EVRM, waarin het recht op het familie- en gezinsleven is verankerd. Daarbij zal de rechter eerst moeten vaststellen of er tussen de adoptant en het te adopteren (meerderjarige) kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. In het bevestigende geval komt het aan op de aangevoerde bijzondere omstandigheden voor het antwoord op de vraag, of een weigering van het adoptieverzoek een ongeoorloofde inmenging vormt op artikel 8 EVRM. Zo ja, dan zal met voorbijgaan aan de wettelijke vereisten van artikel 1:228 BW het adoptieverzoek worden toegewezen.

Uiteraard dient het te adopteren meerderjarige kind zélf natuurlijk óók gemotiveerd aan te geven, waarom hij/zij wil dat de adoptie wordt uitgesproken. Daarbij kan niet voorbij worden gegaan aan de ouder(s) van het kind, die in de procedure als belanghebbende(n) zal worden aangemerkt en mogelijk verweer tegen het adoptieverzoek zal voeren.

Voor het antwoord op de vraag wélke specifieke en individuele bijzondere omstandigheden van geval tot geval aanleiding hebben gevormd voor de rechter om het meerderjarigen adoptieverzoek toe te wijzen, kunnen (een van) onderstaande uitspraken worden geraadpleegd:

Rechtbank Limburg, 29 maart 2019, ECLI:NLRBLIM:2019:3955;Rechtbank Limburg, 17 november 2020, ECLI:NLRBLIM:2020:8975;

Rechtbank Rotterdam, 20 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:509;

Rechtbank Zwolle-Lelystad, 22 juni 2010, ECLI:NL:RBZWLY:2010:BM8664;

Rechtbank Gelderland, 24 april 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6906;

Rechtbank Den Haag, 30 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:13034;

Rechtbank Den Haag, 7 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10455;

Rechtbank Den Haag, 22 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:2036;

Rechtbank Noord-Holland, 9 juli 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:7515;

Rechtbank Oost-Brabant, 29 oktober 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5564;

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1434;

Gerechtshof Den Haag, 17 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1959;

Gerechtshof Amsterdam, 16 maart 2000, ECLI:NL:GHAMS:2000:AA5155;

Gerechtshof Den Bosch, 18 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3468;

Gerechtshof Den Bosch, 21 juli 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2746;

Gerechtshof Amsterdam, 29 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1162;

Gerechtshof Amsterdam, 7 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2019:1573.

mw. mr. d. vrolijks (ditte)

familierecht | erfrecht | overeenkomstenrecht

Ditte heeft gestudeerd aan de Open Universiteit Heerlen, afstudeerrichting privaatrecht. Zij is in 2001 als advocaat beëdigd en is vanaf 2008 partner bij Ariëns Advocaten Amersfoort.

 

Op vakantie tijdens ziekte? Dat mogen vakantiedagen niet worden afgeschreven

Kan een werkgever vakantiedagen van een werknemer afboeken wanneer deze, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en daarna met toestemming van de bedrijfsarts met vakantie gaat? Daarover creëerde de Hoge Raad onlangs duidelijkheid.

De

Voorraadverschillen zijn verantwoordelijkheid voor installateur

Een installateur van zonnepanelen slaat materialen van het bedrijf, waarvoor hij werkt, op in zijn eigen magazijn. Totdat wordt ontdekt dat er spullen ontbreken. Dan ontstaat een geschil over de voorraadverschillen.

Deze zaak gaat over een bedrijf,

Geen ontslagvergunning UWV, toch geen billijke vergoeding

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wil opzeggen, is toestemming van het UWV nodig. Zonder toestemming kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding. Maar niet altijd, leert deze zaak.

Een vrouw werkt als

Rechtbank verleent politieke jongerenvereniging ontheffing om statuten te wijzigen

De jongerenvereniging van de Partij voor de Dieren wil haar statuten op meerdere punten wijzigen. Maar volgens die statuten kan de algemene vergadering dit alleen doen als dit met algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin tenminste

Werknemer schakelt bedrijf van vriendin in zonder toestemming werkgever: ontslag op staande voet

Een werknemer schakelt het bedrijf van zijn vriendin in voor diensten, maar meldt zijn baas niet dat het om het bedrijf van zijn partner gaat. Hij wordt op staande voet ontslagen. Dat ontslag is terecht, oordeelt de kantonrechter, en naar

Wet gaat boven bepalingen in statuten van vennootschap over aandelenverkoop

Een schuldeiser legt beslag op aandelen van een vennootschap en wil deze verkopen. De statuten staan dit echter niet toe, de wet wel. Welke regeling krijgt voorrang?

Twee besloten vennootschappen (bv’s) die een financieel conflict hebben, komen een

Bestuurders van failliet geldtransportbedrijf niet aansprakelijk voor schade van klanten na overname 

Na het faillissement van een branchegenoot neemt een geldtransportbedrijf een deel van diens klanten over, waaronder een groothandel. Als ook dit geldtransportbedrijf failliet gaat, heeft deze klant niet alle bij haar opgehaalde contanten op de

Werkgever moet herplaatsingsverplichting serieus nemen

Als een werknemer disfunctioneert, wil de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden. Hij heeft de plicht om de werknemer te herplaatsen, maar spant zich daarvoor onvoldoende in.

Een werkgever vindt dat een werknemer niet goed functioneert en vraagt

Prejudiciële vragen over vernietigbare huurverhogingsbedingen

Een veelvoorkomend geschil tussen huurders en verhuurders betreft huurverhogingen. In sommige gevallen kunnen huurders een huurverhoging aanvechten, vooral als er sprake is van een vernietigbaar huurverhogingsbeding, zo oordeelde de rechtbank Amsterdam recentelijk in drie uitspraken.

Alcoholverslaafde werknemer schendt re-integratieverplichtingen: arbeidsovereenkomst ontbonden

Een werknemer kampt met een alcoholverslaving en komt daardoor zijn re-integratieverplichtingen niet na. Aan controlevoorschriften van de werkgever houdt hij zich ook niet. Het bedrijf stapt naar de kantonrechter en vraagt om ontbinding van de

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>