mr. H.C.J. Coumou (Hajo) | 27 juni 2023

Als u bent onterfd, hebt u toch te vorderen

Legitieme portie

Volgens het Nederlandse erfrecht kunnen kinderen worden onterfd door hun ouders. Het onterfde kind, de legitimaris, heeft dan geen recht meer op spullen of memorabilia uit de nalatenschap van zijn ouder. Uitsluitend kan de legitimaris nog een vordering in geld instellen tegen de gezamenlijke erfgenamen. Deze geldvordering wordt berekend op de legitieme portie.

Om de legitjeme te bepalen heeft de legitimaris recht op informatie. De erfgenamen zijn verplicht om deze informatie te verschaffen.  Dit betreft de omvang van de nalatenschap. Ook van belang is de informatie over giften door de overleden ouder. Dit kunnen schenkingen zijn. Het kunnen ook andersoortige giften zijn. Denk bijvoorbeeld aan het kwijtschelden van aan de kinderen uitgeleend geld.

De legitieme portie bedraagt de helft (50%) van het wettelijke breukdeel en wordt berekend aan de hand van de legitimaire massa. Het wettelijke breukdeel is het wettelijke erfdeel. Dit erfdeel wordt gevonden door het aantal afstammelingen en de eventueel aanwezige echtgenoot van de erflater. De legitimaire massa is de waarde (activa minus passiva) van de nalatenschap, vermeerderd met de waarde van bepaalde giften. Als het onterfde kind zelf giften heeft gekregen, komen deze in mindering op zijn/haar legitieme portie. Dit kan leiden tot lastige discussies en ingewikkelde berekeningen.

Voorbeeld:

Bij het overlijden van de langstlevende ouder met vier kinderen is het breukdeel 0,5 x ¼ = 1/8

Als het saldo van de nalatenschap van de langstlevende ouder 100.000 bedraagt en de relevante giften 20.000 (5.000 aan elk kind), bedraagt de legitimaire massa: 120.000

De legitieme portie wordt dan berekend op 1/8 x 120.000 = 15.000 per kind.

Hierop komen dan de giften aan elk kind in mindering: 15.000 minus 5000 = 10.000

Voor dit bedrag kan ieder kind als legitimaris een vordering instellen tegen de erfgenamen.    

Deze berekening laat zien dat de legitieme portie in de regel lager uitvalt doordat het gaat om de helft van het wettelijke erfdeel. Bovendien kan de legitimaris zelf giften hebben ontvangen.

De slotsom is dat je als kind kan worden onterfd door je ouders, maar dat je in dat geval toch nog altijd iets te vorderen kan hebben, ook al is dat minder.

Vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

h.coumou@ariensadvocaten of telefoon 033-4637727

mr. H.C.J. Coumou (Hajo)

Hajo heeft een ruime ervaring als procesadvocaat. Hij voert procedures in zaken van verbintenissenrecht, schadeprocedures, erfrecht, aansprakelijkheid en (personen-)schade.

Minderheidsaandeelhouders moeten ‘redelijke’ vergoeding krijgen voor hun aandelen

Een meerderheidsaandeelhouder, die meer dan 95 procent van de aandelen houdt, kan minderheidsaandeelhouders dwingen hun aandelen over te dragen. Maar dan moeten zij wel een ‘reële en redelijke’ prijs krijgen. Dat is in deze zaak niet het geval.

Een

Bestuurder en aandeelhouder van failliete bv aansprakelijk vanwege dividenduitkering

Een bestuurder en de aandeelhouder van een bv besluiten tot een dividenduitkering die direct wordt verrekend met een openstaande schuld van de bv op de aandeelhouder. Ze worden door de curator aansprakelijk gesteld voor het tekort dat hierdoor is

Op eigen initiatief gemaakte meeruren hoeven niet te worden uitbetaald

Een werknemer werkt op eigen initiatief structureel meer uren dan afgesproken. Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst vordert zij uitbetaling van meeruren en verlofuren.

De werknemer werkte bij een motorvoertuigenbedrijf op basis van een

‘Duidelijkheidscriterium’ geldt voor opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer, niet voor werkgever

De vrijwillige opzegging van de arbeidsovereenkomst door een werknemer moet overduidelijk zijn. Maar dit geldt niet als de werkgever het arbeidscontract beëindigt.

Aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van een werknemer komt abrupt een

Erfgenaam aansprakelijk voor niet betaalde pensioenuitkeringen door vennootschap

Een bestuurder gaat namens een vennootschap pensioenverplichtingen aan. De bestuurder overlijdt en de afgesproken pensioenuitkeringen worden niet meer gedaan. De gerechtigde probeert de schade te verhalen op de enige erfgenaam van de bestuurder

Een huurovereenkomst overnemen

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 6 februari 2024 Een huurovereenkomst overnemen  Onlangs werd ik benaderd door een cliënt en hij had het volgende probleem. Hij wilde een massagesalon overnemen. Hij was het met de verkopende partij al eens over de (financiële)...

Bestuurders vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor niet-naleven cao

Een bedrijf hoort de cao netjes na te leven, anders kunnen er sancties volgen. Als bestuurders de cao willens en wetens niet nakomen, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de boete die wordt opgelegd.

Bedrijven in de sector particuliere

Ontslag wegens betrokkenheid bij roofoverval, ook al is werknemer niet vervolgd

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij betrokken zou zijn bij een roofoverval op de boekhouder van het bedrijf waar hij werkt. Hij wordt daarvoor echter niet vervolgd. Mag hij dan wel worden ontslagen, nu iemand onschuldig is totdat

Ondernemingsraad moet advies kunnen uitbrengen bij reorganisatie

Als Spotify wereldwijd 17% van haar mensen ontslaat en 11% daarvan in Nederland, wordt de ondernemingsraad daarover niet gehoord. Die vindt dit echter een ‘adviesplichtig reorganisatiebesluit’. De Ondernemingskamer is het daarmee eens.

Het nieuws

Werkgever kan bonusregeling niet eenzijdig aanpassen

Een werknemer wordt een mooie bonus in het vooruitzicht gesteld. Maar dan verandert de werkgever de bonusregeling, noodzakelijk vanwege een fusie. De kantonrechter moet beoordelen of dat zomaar kan.

Een vrouw is in dienst bij een

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>