Mw. mr. K.L.M. Kremer (Kim) | 28 mei 2021

Een internationale echtscheiding; wat is van belang om te weten?

U woont of u bent gehuwd in het buitenland en vraagt zich af of u in Nederland kunt scheiden? Graag informeer ik u over de mogelijkheden die er zijn. 

U kunt in Nederland scheiden wanneer één van de volgende situaties op u van toepassing is:

  • u en uw echtgenoot wonen in Nederland;
  • u en uw echtgenoot woonden voor het laatst samen in Nederland en één van u woont daar nog steeds;
  • u bent voornemens een echtscheidingsprocedure op te starten en uw echtgenoot (verweerder in de echtscheidingsprocedure) woont in Nederland;
  • u wilt gezamenlijk scheiden en u of uw echtgenoot woont in Nederland;
  • u wilt een echtscheidingsprocedure starten en u woont al ten minste 1 jaar in Nederland. 

   Heeft u ook de Nederlandse nationaliteit dan hoeft u slechts 6 maanden in Nederland te wonen;

  • u en uw echtgenoot hebben beide (ook) de Nederlandse nationaliteit.

Indien u in het buitenland woont dan kunt u aldus een echtscheidingsprocedure in Nederland opstarten indien uw echtgenoot in Nederland woont of indien zowel u als uw echtgenoot (ook) de Nederlandse nationaliteit heeft. 

Bent u in het buitenland gehuwd dan kunt u uw echtscheiding in Nederland regelen indien u en/of uw echtgenoot in Nederland woont (sinds 1 jaar of 6 maanden indien u ook de Nederlandse nationaliteit heeft) ofwel u en uw echtgenoot (ook) de Nederlandse nationaliteit hebben. 

Voor de vaststelling van de woonplaats wordt niet slechts gekeken naar het adres waar een echtgenoot staat ingeschreven. Het gaat om de maatschappelijke woonplaats, de plaats waar iemand de bedoeling heeft zich duurzaam te vestigen. 

Het kan voorkomen dat zowel de Nederlandse rechter als een rechter in het buitenland bevoegd is om van een echtscheidingsverzoek kennis te nemen. In dat geval is het van belang dat u de procedure eerder opstart dan de wederpartij. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er over dezelfde kwestie door verschillende rechters een uitspraak wordt gedaan. De rechter waar de procedure het eerst is opgestart, is bevoegd om van het echtscheidingsverzoek kennis te nemen en de rechter van het land waar de procedure op een later moment is opgestart, houdt de zaak aan totdat de eerste rechter heeft beslist of zij zich al dan niet bevoegdheid acht. In Nederland wordt voor het moment waarop de procedure is gestart gekeken naar het moment waarop het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank en aldus het moment waarop de rechtbank het verzoek heeft ontvangen. 

Indien de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van het echtscheidingsverzoek dan geldt als hoofdregel dat de Nederlandse rechter Nederlands recht toepast. De enige grond om in Nederland te kunnen scheiden is dat het huwelijk duurzaam moet zijn ontwricht. In de praktijk komt het er veelal op neer dat in het geval één van de echtgenoten niet langer gehuwd wil zijn er reden is om de echtscheiding uit te spreken, ook als de andere echtgenoot geen echtscheiding wenst. Wat betreft het toepasselijk recht is er een uitzondering voor het geval dat echtgenoten beide een vreemde nationaliteit hebben en door hen gezamenlijk een keuze is gedaan voor toepassing van dit vreemde recht of een dergelijke keuze onweersproken is gebleven of door één van de echtgenoten een keuze voor dit recht is gedaan en beide echtgenoten een werkelijke maatschappelijke band met het land van die gemeenschappelijke nationaliteit hebben. In voornoemde gevallen wordt het buitenlands recht toegepast.

Dat de Nederlandse rechter de echtscheiding kan uitspreken zegt nog niets over de vraag over de Nederlandse rechter ook bevoegd is om te oordelen over de minderjarige kinderen en de financiële afwikkeling van de echtscheiding, waaronder ook de kinder- en partneralimentatie. Voor ieder onderwerp zal de rechter vaststellen of zij bevoegd is om van een verzoek hieromtrent kennis te nemen en welk recht van toepassing is. Om een voorbeeld te noemen: wanneer de minderjarige kinderen niet in Nederland wonen dan heeft de Nederlandse rechter geen rechtsmacht om beslissingen over de kinderen te nemen. Daarnaast is het van belang om u te beseffen dat het feit dat u in Nederland bent gehuwd niet automatisch betekent dat Nederlands recht van toepassing is op uw huwelijksvermogensregime.

Is er in uw situatie sprake van een internationale echtscheiding laat u dan adviseren door een gespecialiseerde familierechtadvocaat die kennis heeft van het internationaal privaatrecht (IPR). 

Mocht u vragen hebben over een echtscheidings- of andere familierechtelijke kwestie, waarbij internationale aspecten een rol spelen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met mij op (e-mail: k.l.m.kremer@ariensadvocaten.nl of telefoonnummer: 033-4637727).

Kim Kremer 

 

mw. mr. K.L.M. Kremer (kim)

(internationaal) personen- en familierecht

Kim is een betrokken advocaat, gespecialiseerd op het gebied van (internationaal) personen- en familierecht. Zij heeft een persoonlijke en professionele aanpak. Cliënten omschrijven Kim als toegewijd, sociaal vaardig en resultaatgericht.

Welke vennoot mag vennootschap onder firma voortzetten na conflict?

Twee vennoten willen hun bedrijf beëindigen. Beiden willen de zaak voortzetten zonder de ander. De rechtbank Rotterdam besliste wie dat mag doen.

Twee mannen gaan een vennootschap onder firma (vof) met elkaar aan. Zij exploiteren een bakkerij en

Dag van de scheiding

15 september 2023 is het de dag van de scheiding. Deze dag staat -kort gezegd- in het teken van goede begeleiding van mensen die gaan scheiden.

Schorsing van bestuurder is ingrijpende, maar tijdelijke maatregel

Een echtpaar dat een eigen vennootschap bestuurt – dat kan goed gaan tot er huwelijksproblemen ontstaan. In deze zaak wilden beiden dat de ander als bestuurder werd geschorst. De vrouw trekt aan het langste eind.

Een man en een vrouw die met elkaar

Bedrijf dat onrechtmatige hinder veroorzaakt, kan de portemonnee trekken

Bedrijven mogen hun buren niet hinderen met te veel lawaai. Is die hinder onrechtmatig, dan kan dat serieuze financiële consequenties hebben, zoals deze supermarkt ontdekte.

Een man woont met zijn gezin in een appartement boven een supermarkt. Hij

Jaarrekening geeft niet het vereiste inzicht, gebreken moeten worden hersteld

Een jaarrekening moet volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel mogelijk is over het vermogen, het resultaat en, voor zover de aard van de jaarrekening

Franchiseovereenkomst kan eindigen met wederzijdse goedkeuring

Een overeenkomst kan worden opgezegd, ook tussentijds, als beide contractspartijen daarmee instemmen. Ook al worden zij het nadien niet eens over de precieze voorwaarden van de beëindiging.

Zo’n kwestie kwam aan de orde toen een vrouw met haar

Bestuurder vraagt tevergeefs om schorsing vermeend besluit van medebestuurder

Een bestuurder van een bedrijf wil dat een besluit van een medebestuurder wordt geschorst, nadat haar de bevoegdheid is ontnomen om de vennootschap zelfstandig als algemeen bestuurder te vertegenwoordigen. Volgens haar heeft de medebestuurder

Niet eerlijk zijn tegen rechter kan heel duur uitvallen

In de wet is de waarheidsplicht opgenomen: in een procedure bij de rechtbank moeten procespartijen de rechter volledig en naar waarheid informeren. Doen ze dat niet, dan kan de rechtbank een financiële sanctie opleggen.

Twee mannen houden ieder 50%

Vennoot moet geld terugstorten na beëindiging vof-activiteiten

Als een van de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) niet verder wil met de activiteiten van die vof en een eigen bedrijf wil starten, kan een conflict ontstaan. Dat blijkt uit een rechtszaak bij de rechtbank Midden-Nederland over twee

Taxicoöperatie mocht lidmaatschap van chauffeur niet opzeggen

Het bestuur van een coöperatie kan een lid

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>