Mw. mr. C.E. Beens (Chantal) | 7 december 2023

Wijziging in de waarschuwingsplicht van de aannemer door inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna te noemen Wkb) in werking. De Wkb introduceert een nieuw systeem voor bouwtoezicht, bedoeld om de kwaliteit in de bouw te verbeteren. Daarnaast vervangt de wet het gemeentelijk toezicht door private kwaliteitsborging en wijzigt de wet ook bepaalde regels in het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen BW) met betrekking tot aanneming van werk, zo ook ten aanzien van de waarschuwingsplicht van de aannemer.

Waarschuwingsplicht aannemer huidige wetgeving

Momenteel geldt er ook al een waarschuwingsplicht voor aannemers (artikel 7:754 BW):

“De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen (….).

Wijziging met betrekking tot waarschuwingsplicht

De Wkb zorgt voor een uitbreiding van drie kwesties van deze waarschuwingsplicht.

De eerste is dat aannemers in het vervolg schriftelijk (per brief/mail of Whatsapp) de opdrachtgever moeten waarschuwen. De tweede aanvulling is dat deze waarschuwing ondubbelzinnig (dus duidelijk) dient te zijn. De derde aanvulling is dat de aannemer op tijd en op een duidelijke manier moet waarschuwen voor mogelijke problemen bij het uitvoeren van de aannemingsovereenkomst.

De wetsgeschiedenis verduidelijkt niet wat de derde aanvulling precies omvat. Het is in ieder geval de bedoeling dat de opdrachtgever tijdig zal worden gewezen op mogelijke negatieve gevolgen die verband kunnen houden met de correcte uitvoering van de overeenkomst.

De vraag is waar de aannemer de opdrachtgever allemaal precies over dient te informeren en of de aannemer de opdrachtgever met ingang van 1 januari 2024 bijvoorbeeld meer of aanvullende informatie dient te verstrekken. Waarschijnlijk geldt dit in ieder geval voor meerwerkkosten en/of vertraging in het werk (net zoals dat nu al het geval is). De concrete vraag is dan ook wat het verschil is met de huidige situatie. De tijd zal het leren.

Duidelijk is dat de aannemer in ieder geval voor eventuele fouten moet waarschuwen op het gebied van zaken die onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vallen (zoals tekeningen, berekeningen en andere documenten) die de aannemer kende of had moeten kennen.

Gevolgen niet nakomen waarschuwingsplicht

Als de aannemer deze waarschuwingsplicht niet nakomt, kan dit betekenen dat de aannemer (deels) verantwoordelijk wordt gehouden voor de gevolgen van die fouten.

Van deze regels kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken als het om een consument gaat. Bij professionele opdrachtgevers kan dus wel worden afgeweken.

Deze verandering geldt voor aannemingsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2024 worden afgesloten, maar ook voor oudere contracten die vóór die datum zijn afgesloten.

Vragen of opmerkingen?

Kort samengevat was de waarschuwingsplicht van de aannemer altijd al relevant en zal die  alleen maar aan relevantie winnen na invoering van de Wkb, omdat er sprake is van een uitbreiding van de waarschuwingsplicht.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande of mocht u advies willen over de vraag of voldaan is aan de waarschuwingsplicht, dan help ik u graag om uw juridische positie te bepalen. Ook bij andere vragen die te maken hebben met aanneming van werk of bouwrecht kunt u bij mij terecht via c.beens@ariensadvocaten.nl

 

 

Mw. mr. C.E. Beens (Chantal)

Chantal is een betrokken maar ook nuchtere advocaat en zij vindt het plezierig om haar cliënten goed en duidelijk te adviseren.  Een prettige samenwerking met haar cliënten ziet zij als de sleutel tot succes.  

Werknemer moet schade aan dienstauto vergoeden

Een werknemer veroorzaakt schade aan de dienstauto van zijn baas en moet die van zijn werkgever vergoeden. Ook moet hij een boete betalen, omdat hij zich niet heeft gehouden aan de arbeidsovereenkomst. Daarover procedeert hij bij de

Geen ontbinding van overeenkomst, nu aannemer zelf tekortschiet

Een aannemer vraagt een producent van betonnen bouwmaterialen om vloeren en wanden te ontwerpen, maken en leveren. Ze zijn bestemd voor huizen die de aannemer bouwt. De producten worden niet geleverd, omdat de aannemer tegen de afspraak in geen

Beledigingen in WhatsApp groep geen reden voor ontslag op staande voet

Een werknemer wordt na een lang dienstverband op staande voet ontslagen omdat hij beledigende WhatsApp-berichten heeft verstuurd in een WhatsApp-groep met collega’s. Volgens de werknemer is dit ontslag niet terecht. De kantonrechter van de rechtbank

Verpanding van geldvorderingen uitgesloten, meer financieringsruimte voor mkb

Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, dat positief moet uitpakken voor met name het midden- en kleinbedrijf: nu zakelijke geldvorderingen niet meer mogen worden verpand kunnen mkb-bedrijven makkelijker kredieten van banken

Werkgever moet gemotiveerd reageren op verzoek werknemer die vast dienstverband wil

Vraagt een werknemer om een tijdelijk arbeidscontract om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan moet de werkgever daar gemotiveerd op reageren. Zo niet, dan krijgt de werknemer zijn zin.

Een vrouw heeft een arbeidsovereenkomst voor

Bedrijven mogen alleen cookies plaatsen als websitebezoeker toestemming heeft gegeven

Veel bedrijven willen ‘cookies’ plaatsen op apparatuur van mensen die websites bezoeken. Daarmee kunnen zij profielen van websitebezoekers opstellen. Bezoekers moeten daarvoor wel toestemming geven, zo maakt de voorzieningenrechter weer eens

Terecht ontslag op staande voet na diefstal door leidinggevende supermarkt

Een leidinggevende van een supermarkt maakt zich schuldig aan diefstal. Uit een analyse van camerabeelden blijkt dat de man twee keer producten uit de winkel meeneemt zonder daarvoor te betalen. Hij wordt op staande voet ontslagen. Terecht, zo

Camerabeelden van werknemer in club: einde dienstverband

Mag een werkgever camerabeelden, waarop zijn werknemer staat die in een club alcohol drinkt, gebruiken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Of is dat een aantasting van de privacy van de werknemer?

Als een werknemer op een avond stand-by dienst

Nieuwe wet wil onder meer effectiviteit geschillenregeling verbeteren

Het vennootschapsrecht kent twee soorten procedures om tot een oplossing te komen bij aandeelhoudersgeschillen: de geschillenregeling en de enquêteprocedure. De Eerste Kamer heeft op 4 juni een wetsvoorstel aangenomen ter verbetering van de

Gratis gezonde lunchmaaltijden voor werknemers vallen onder arbobeleid

Een werkgever verstrekt als onderdeel van zijn arbobeleid gratis gezonde lunchmaaltijden aan zijn medewerkers. Hij vindt dat deze maaltijden niet in de loonheffing moeten worden betrokken. Volgens hem vallen ze onder de gerichte vrijstelling voor

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>