mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort uit een Europese richtlijn uit 2019. De gedachte daarbij is dat het voor inwoners binnen de EU mogelijk moet zijn om in elke lidstaat een dergelijke kapitaalvennootschap op afstand te kunnen oprichten. Een fysiek bezoek aan een notaris, advocaat of handelsregister is niet meer nodig. Alles wordt vervangen door een digitaal systeem met digitale identificatie, digitale handtekeningen en overige digitale handelingen. Daarmee zou de snelheid van oprichting worden verhoogd en de kosten verlaagd.

Hoe werkt het? Kom daarmee de rol van de notaris in Nederland te vervallen? Nee, ook in het digitale proces blijft de rol van de notaris als “Poortwachter” bestaan. Dit om de rechtszekerheid en rechtsbescherming te waarborgen. We gaan alleen feitelijk van hardcopy naar digitaal. In plaats van de huidige notariële akte, ondertekend door partijen en de notaris met een pen, wordt de digitale notariële akte geïntroduceerd. Deze wordt nog steeds door een notaris opgesteld. Het passeren van de akte vindt plaats in een centraal passeerplatform. Via een audio- en videoverbinding wordt door de notaris op dit platform de inhoud van de akte besproken, de cliënt geïdentificeerd aan de hand van een digitaal identificatiemiddel op het hoogste beveiligingsniveau, controle door de notaris uitgevoerd en vervolgens de handtekening gezet.

De verwachting is dat het niet zal blijven bij de digitale oprichting van een B.V. Zeer waarschijnlijk zullen ook andere notariële akten (levering van vastgoed, aandelen, hypotheken, testamenten, huwelijkse voorwaarden etc.) digitaal ondertekend kunnen worden. Maar zover is het nog niet.

De invoeringsdatum van 1 augustus 2021 wordt door de Nederlandse regering overigens niet gehaald. De Europese richtlijn voorziet in een uitstel van maximaal één jaar. Nederland maakt gebruik van deze uitstelmogelijk. Naar verwachting wordt nu het digitale oprichtingsproces eerst ingevoerd per ultimo 2021, met een uitloop naar (uiterlijk) 1 augustus 2022.

 

 

 

 

 

mr. A.J.P. Ariëns (Alfons)

arbeidsrecht | ondernemingsrecht

Alfons heeft gestudeerd aan de Universiteit te Nijmegen, is afgestudeerd in twee hoofdrichtingen, te weten privaatrecht en bedrijfseconomie en is in 1987 beëdigd als advocaat. Sedert 1992 is hij als vennoot in de advocatuur werkzaam. 

Welke vennoot mag vennootschap onder firma voortzetten na conflict?

Twee vennoten willen hun bedrijf beëindigen. Beiden willen de zaak voortzetten zonder de ander. De rechtbank Rotterdam besliste wie dat mag doen.

Twee mannen gaan een vennootschap onder firma (vof) met elkaar aan. Zij exploiteren een bakkerij en

Dag van de scheiding

15 september 2023 is het de dag van de scheiding. Deze dag staat -kort gezegd- in het teken van goede begeleiding van mensen die gaan scheiden.

Schorsing van bestuurder is ingrijpende, maar tijdelijke maatregel

Een echtpaar dat een eigen vennootschap bestuurt – dat kan goed gaan tot er huwelijksproblemen ontstaan. In deze zaak wilden beiden dat de ander als bestuurder werd geschorst. De vrouw trekt aan het langste eind.

Een man en een vrouw die met elkaar

Bedrijf dat onrechtmatige hinder veroorzaakt, kan de portemonnee trekken

Bedrijven mogen hun buren niet hinderen met te veel lawaai. Is die hinder onrechtmatig, dan kan dat serieuze financiële consequenties hebben, zoals deze supermarkt ontdekte.

Een man woont met zijn gezin in een appartement boven een supermarkt. Hij

Jaarrekening geeft niet het vereiste inzicht, gebreken moeten worden hersteld

Een jaarrekening moet volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel mogelijk is over het vermogen, het resultaat en, voor zover de aard van de jaarrekening

Franchiseovereenkomst kan eindigen met wederzijdse goedkeuring

Een overeenkomst kan worden opgezegd, ook tussentijds, als beide contractspartijen daarmee instemmen. Ook al worden zij het nadien niet eens over de precieze voorwaarden van de beëindiging.

Zo’n kwestie kwam aan de orde toen een vrouw met haar

Bestuurder vraagt tevergeefs om schorsing vermeend besluit van medebestuurder

Een bestuurder van een bedrijf wil dat een besluit van een medebestuurder wordt geschorst, nadat haar de bevoegdheid is ontnomen om de vennootschap zelfstandig als algemeen bestuurder te vertegenwoordigen. Volgens haar heeft de medebestuurder

Niet eerlijk zijn tegen rechter kan heel duur uitvallen

In de wet is de waarheidsplicht opgenomen: in een procedure bij de rechtbank moeten procespartijen de rechter volledig en naar waarheid informeren. Doen ze dat niet, dan kan de rechtbank een financiële sanctie opleggen.

Twee mannen houden ieder 50%

Vennoot moet geld terugstorten na beëindiging vof-activiteiten

Als een van de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) niet verder wil met de activiteiten van die vof en een eigen bedrijf wil starten, kan een conflict ontstaan. Dat blijkt uit een rechtszaak bij de rechtbank Midden-Nederland over twee

Taxicoöperatie mocht lidmaatschap van chauffeur niet opzeggen

Het bestuur van een coöperatie kan een lid

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>