mr. A.J.P. Ariëns (Alfons) | 22 juni 2021

Invoering digitale oprichting van een B.V. Wat verandert er?

Elke EU-lidstaat is verplicht om per 1 augustus 2021 de mogelijkheid te creëren om een B.V. volledig digitaal op te richten. Deze oprichtingsplicht vloeit voort uit een Europese richtlijn uit 2019. De gedachte daarbij is dat het voor inwoners binnen de EU mogelijk moet zijn om in elke lidstaat een dergelijke kapitaalvennootschap op afstand te kunnen oprichten. Een fysiek bezoek aan een notaris, advocaat of handelsregister is niet meer nodig. Alles wordt vervangen door een digitaal systeem met digitale identificatie, digitale handtekeningen en overige digitale handelingen. Daarmee zou de snelheid van oprichting worden verhoogd en de kosten verlaagd.

Hoe werkt het? Kom daarmee de rol van de notaris in Nederland te vervallen? Nee, ook in het digitale proces blijft de rol van de notaris als “Poortwachter” bestaan. Dit om de rechtszekerheid en rechtsbescherming te waarborgen. We gaan alleen feitelijk van hardcopy naar digitaal. In plaats van de huidige notariële akte, ondertekend door partijen en de notaris met een pen, wordt de digitale notariële akte geïntroduceerd. Deze wordt nog steeds door een notaris opgesteld. Het passeren van de akte vindt plaats in een centraal passeerplatform. Via een audio- en videoverbinding wordt door de notaris op dit platform de inhoud van de akte besproken, de cliënt geïdentificeerd aan de hand van een digitaal identificatiemiddel op het hoogste beveiligingsniveau, controle door de notaris uitgevoerd en vervolgens de handtekening gezet.

De verwachting is dat het niet zal blijven bij de digitale oprichting van een B.V. Zeer waarschijnlijk zullen ook andere notariële akten (levering van vastgoed, aandelen, hypotheken, testamenten, huwelijkse voorwaarden etc.) digitaal ondertekend kunnen worden. Maar zover is het nog niet.

De invoeringsdatum van 1 augustus 2021 wordt door de Nederlandse regering overigens niet gehaald. De Europese richtlijn voorziet in een uitstel van maximaal één jaar. Nederland maakt gebruik van deze uitstelmogelijk. Naar verwachting wordt nu het digitale oprichtingsproces eerst ingevoerd per ultimo 2021, met een uitloop naar (uiterlijk) 1 augustus 2022.

 

 

 

 

 

mr. A.J.P. Ariëns (Alfons)

arbeidsrecht | ondernemingsrecht

Alfons heeft gestudeerd aan de Universiteit te Nijmegen, is afgestudeerd in twee hoofdrichtingen, te weten privaatrecht en bedrijfseconomie en is in 1987 beëdigd als advocaat. Sedert 1992 is hij als vennoot in de advocatuur werkzaam. 

Bedrijf mocht medewerker niet aanzetten tot overtreding anti-ronselbeding

Een anti-ronselbeding, dat vaker in arbeidsovereenkomsten staat, betekent dat een vertrokken werknemer oud-collega’s niet mag benaderen om ook over te stappen. Deze werknemer deed dat toch, en moet een boete betalen. Ook de nieuwe werkgever heeft

Politieke berichten van werknemer op LinkedIn geen reden voor ontslag

Een werknemer plaatst twee berichten op LinkedIn over het conflict tussen Hamas en Israël. De werkgever stuurt direct aan op beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar handelt daarmee volgens de kantonrechter ‘ernstig verwijtbaar’.

Een vrouw werkt

Minderheidsaandeelhouders moeten ‘redelijke’ vergoeding krijgen voor hun aandelen

Een meerderheidsaandeelhouder, die meer dan 95 procent van de aandelen houdt, kan minderheidsaandeelhouders dwingen hun aandelen over te dragen. Maar dan moeten zij wel een ‘reële en redelijke’ prijs krijgen. Dat is in deze zaak niet het geval.

Een

Bestuurder en aandeelhouder van failliete bv aansprakelijk vanwege dividenduitkering

Een bestuurder en de aandeelhouder van een bv besluiten tot een dividenduitkering die direct wordt verrekend met een openstaande schuld van de bv op de aandeelhouder. Ze worden door de curator aansprakelijk gesteld voor het tekort dat hierdoor is

Op eigen initiatief gemaakte meeruren hoeven niet te worden uitbetaald

Een werknemer werkt op eigen initiatief structureel meer uren dan afgesproken. Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst vordert zij uitbetaling van meeruren en verlofuren.

De werknemer werkte bij een motorvoertuigenbedrijf op basis van een

‘Duidelijkheidscriterium’ geldt voor opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer, niet voor werkgever

De vrijwillige opzegging van de arbeidsovereenkomst door een werknemer moet overduidelijk zijn. Maar dit geldt niet als de werkgever het arbeidscontract beëindigt.

Aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van een werknemer komt abrupt een

Erfgenaam aansprakelijk voor niet betaalde pensioenuitkeringen door vennootschap

Een bestuurder gaat namens een vennootschap pensioenverplichtingen aan. De bestuurder overlijdt en de afgesproken pensioenuitkeringen worden niet meer gedaan. De gerechtigde probeert de schade te verhalen op de enige erfgenaam van de bestuurder

Een huurovereenkomst overnemen

     mr. E.R. Jonker (Erwin) | 6 februari 2024 Een huurovereenkomst overnemen  Onlangs werd ik benaderd door een cliënt en hij had het volgende probleem. Hij wilde een massagesalon overnemen. Hij was het met de verkopende partij al eens over de (financiële)...

Ontslag wegens betrokkenheid bij roofoverval, ook al is werknemer niet vervolgd

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij betrokken zou zijn bij een roofoverval op de boekhouder van het bedrijf waar hij werkt. Hij wordt daarvoor echter niet vervolgd. Mag hij dan wel worden ontslagen, nu iemand onschuldig is totdat

Bestuurders vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor niet-naleven cao

Een bedrijf hoort de cao netjes na te leven, anders kunnen er sancties volgen. Als bestuurders de cao willens en wetens niet nakomen, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de boete die wordt opgelegd.

Bedrijven in de sector particuliere

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>