Mw. mr. C.E. Beens (Chantal) | 2 november 2023

Prejudiciële vragen over vernietigbare huurverhogingsbedingen

Er zijn belangrijke juridische ontwikkelingen gaande bij de verhuur van woonruimte, met name omtrent huurverhogingen.

Een veelvoorkomend geschil tussen huurders en verhuurders betreft huurverhogingen. In sommige gevallen kunnen huurders een huurverhoging aanvechten, vooral als er sprake is van een vernietigbaar huurverhogingsbeding, zo oordeelde de rechtbank Amsterdam recentelijk in drie uitspraken.

Naar aanleiding van deze drie uitspraken is er veel commotie ontstaan en dit heeft geresulteerd in het stellen van de kantonrechter van 5 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Vernietigbare huurverhogingsbedingen
Vernietigbare huurverhogingsbedingen zijn bepalingen in huurovereenkomsten/algemene voorwaarden die in strijd zijn met de wet of als onredelijk worden beschouwd en daardoor vernietigbaar zijn. Deze bedingen kunnen variëren, maar hun gemeenschappelijke factor is dat ze de rechten van huurders beperken of onevenredig benadelen. Zo’n beding kan bijvoorbeeld voorschrijven dat de huurprijs jaarlijks met een te hoog hoog percentage stijgt.

Om duidelijkheid te verkrijgen over hoe om te gaan met een huurverhogingsbeding, heeft de kantonrechter prejudiciële vragen gesteld.

Prejudiciële vragen
Prejudiciële vragen zijn juridische vragen die door de rechter worden gesteld aan de hoogste rechter in Nederland (De Hoge Raad) om verduidelijking te krijgen over de interpretatie van de wet of de geldigheid van bepaalde wettelijke bepalingen.

Welke prejudiciële vragen zijn gesteld?
In de twee procedures stelt de rechtbank de Hoge Raad vijf vragen. De vragen gaan over de reikwijdte en de gevolgen van de vernietiging van een dergelijk oneerlijk huurverhogingsbeding, dat is een beding in een huurovereenkomst op grond waarvan de verhuurder een huurverhoging kan berekenen.

Vraag 1: Als een huurverhogingsbeding deels voorziet in een verhoging op grond van de wettelijke regeling en deels in een extra huurverhoging die als oneerlijk is aan te merken, moet het beding dan in zijn geheel vernietigd worden, of is alleen het oneerlijke deel vernietigbaar?

Vraag 2: Vervalt bij een oneerlijk huurverhogingsbeding de verschuldigdheid van iedere verhoging vanaf aanvang huurovereenkomst en voor de toekomst?

Vraag 3: Moet de rechter in zo’n geval – ook als de huurder zich niet gemeld heeft in de procedure – zelf nagaan wat er vanaf het begin van de huurovereenkomst te veel is betaald en dat bedrag aftrekken van de gevorderde huurachterstand?

Vraag 4: Kan de verhuurder zich beroepen op verjaring, als de huurder de te veel betaalde huurverhogingen terugvordert.

Vraag 5: of is er een andere grond om een beperking te stellen aan de periode waarover de huurder de ten onrechte betaalde huurverhogingen kan terugvorderen?
Nadat partijen zich hebben uitgelaten, zal De Hoge Raad een oordeel vellen over deze vragen.

Conclusie
Met de gestelde vragen wenst de kantonrechter de geldigheid en interpretatie van de huurverhogingsbedingen te verduidelijken. Het is onbekend wanneer de Hoge Raad een oordeel velt. We houden u hieromtrent op de hoogte.

Bent u als (ver)huurder op zoek naar advies over uw huurovereenkomst(en) en de bijbehorende algemene huurvoorwaarden en vernietigbare bedingen? Neem in dat geval gerust contact met ons op, wij treden hierover graag met u in overleg.

Deze blog is geschreven door Chantal Beens – 033 463 7727 email: c.beens@ariensadvocaten.nl

Mw. mr. C.E. Beens (Chantal)

Chantal is een betrokken maar ook nuchtere advocaat en zij vindt het plezierig om haar cliënten goed en duidelijk te adviseren.  Een prettige samenwerking met haar cliënten ziet zij als de sleutel tot succes.  

Op vakantie tijdens ziekte? Dat mogen vakantiedagen niet worden afgeschreven

Kan een werkgever vakantiedagen van een werknemer afboeken wanneer deze, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en daarna met toestemming van de bedrijfsarts met vakantie gaat? Daarover creëerde de Hoge Raad onlangs duidelijkheid.

De

Voorraadverschillen zijn verantwoordelijkheid voor installateur

Een installateur van zonnepanelen slaat materialen van het bedrijf, waarvoor hij werkt, op in zijn eigen magazijn. Totdat wordt ontdekt dat er spullen ontbreken. Dan ontstaat een geschil over de voorraadverschillen.

Deze zaak gaat over een bedrijf,

Rechtbank verleent politieke jongerenvereniging ontheffing om statuten te wijzigen

De jongerenvereniging van de Partij voor de Dieren wil haar statuten op meerdere punten wijzigen. Maar volgens die statuten kan de algemene vergadering dit alleen doen als dit met algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin tenminste

Geen ontslagvergunning UWV, toch geen billijke vergoeding

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wil opzeggen, is toestemming van het UWV nodig. Zonder toestemming kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding. Maar niet altijd, leert deze zaak.

Een vrouw werkt als

Werknemer schakelt bedrijf van vriendin in zonder toestemming werkgever: ontslag op staande voet

Een werknemer schakelt het bedrijf van zijn vriendin in voor diensten, maar meldt zijn baas niet dat het om het bedrijf van zijn partner gaat. Hij wordt op staande voet ontslagen. Dat ontslag is terecht, oordeelt de kantonrechter, en naar

Wet gaat boven bepalingen in statuten van vennootschap over aandelenverkoop

Een schuldeiser legt beslag op aandelen van een vennootschap en wil deze verkopen. De statuten staan dit echter niet toe, de wet wel. Welke regeling krijgt voorrang?

Twee besloten vennootschappen (bv’s) die een financieel conflict hebben, komen een

Bestuurders van failliet geldtransportbedrijf niet aansprakelijk voor schade van klanten na overname 

Na het faillissement van een branchegenoot neemt een geldtransportbedrijf een deel van diens klanten over, waaronder een groothandel. Als ook dit geldtransportbedrijf failliet gaat, heeft deze klant niet alle bij haar opgehaalde contanten op de

Werkgever moet herplaatsingsverplichting serieus nemen

Als een werknemer disfunctioneert, wil de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden. Hij heeft de plicht om de werknemer te herplaatsen, maar spant zich daarvoor onvoldoende in.

Een werkgever vindt dat een werknemer niet goed functioneert en vraagt

Dubieuze constructie opzetten is ‘onzedelijke’ rechtshandeling

Bestuurders die een ‘constructie’ opzetten met als doel financiers te benadelen en er zelf beter van te worden, gedragen zich ‘onzedelijk’. Tot dat oordeel komt de rechtbank Overijssel in een faillissementszaak.

Een bedrijf dat zich bezighoudt met

Alcoholverslaafde werknemer schendt re-integratieverplichtingen: arbeidsovereenkomst ontbonden

Een werknemer kampt met een alcoholverslaving en komt daardoor zijn re-integratieverplichtingen niet na. Aan controlevoorschriften van de werkgever houdt hij zich ook niet. Het bedrijf stapt naar de kantonrechter en vraagt om ontbinding van de

CONTACTGEGEVENS

Ariëns Advocaten Amersfoort
E info@ariensadvocaten.nl
T (033) 463 77 27
F (033) 461 51 40

Adres
Stadsring 75
3811 HN Amersfoort

Routebeschrijving >>